Just in… Vapostori remanded in custody

39
1815
Vapostori being led into the Harare Magistrates Court.

The 24 members of the Johannes Masowe Echishanu apostolic sect, who were arrested last Sunday after skirmishes with the police, were all remanded in custody to June 16 after the court ordered that they should be treated for the injuries they allegedly sustained in the hands of the police.

Charles Laiton, Senior Court Reporter

Click here to see their court appearance pictures

39 COMMENTS

 1. mapositori ngaaburitswe muchizarira movatonga varikunze for the sake of their offsprings & sblings

  • Start working at home with Google! It?s by-far the best job I?ve had. Last Wednesday I got a brand new BMW since getting a check for $6474 this – 4 weeks past. I began this 8-months ago and immediately was bringing home at least $77 per hour. I work through this link, go to tech tab for work detail…….
   ==================================
   >>>>>>>>>>>>>>>>
   JOBS75.COM
   ==================================
   GO TO THE SITE AND CLICK NEXT TAB FOR MORE INFO AND HELP

  • Ne persecution yevana nema dzimadzimai by these thugs ngaipere. Vana ngavaende Ku chikoro uye vakadzi ngvaremeredzwe. If not then their rights have been violated and ma perpetrators ngaa sungwe vafire mujeri

 2. The police are taking revenge. Lawlessness!!! Mapostori should remember this event during elections.

 3. @lovemore buleya kutadza vakatadza havo ko 100 mboko dzine police escort ndodzakagona here selective application of the law ndoyanda ramba bro mutemo ngauteedzerwe sezvauri fullstop

 4. Start working at home with Google! It’s by-far the best job I’ve had. Last Wednesday I got a brand new BMW since getting a check for $6474 this – 4 weeks past. I began this 8-months ago and immediately was bringing home at least $77 per hour. I work through this link, go to tech tab for work detail…….JOBS700.CoM

 5. Pamberi pedu pane mbiri inotonga zvisina tsvete zvinho varume musatye mbiri yehosana yaitisiya kusvika ame hanzi kana nyika ikaramba Eriya anodaira

 6. Mhaka imwe chete inosiyaniswa zvichienda nekuti wabuda mumba maani! Ndichanamata nepandinogona kuti mwari vapindire anamadzibaba.kana tatambudzika tinochema nehozana dai mweya waita chinanara chawakaita pakuuya kwajohane zvatyisa.tinemi hapana ari100%perfect pasi pano

 7. kubva pakutanga hapana mutemo vakateedzerwa saka ngavabuditswe totanga patsva kana kuti wese na Ndanga mukati.hapana asina yake.

 8. Zvinongoratidza kuti mapostori haazive zvaanoita, umwe ari kunamata kuna Jakobho (zvinoreva kuti tsotsi), Isaac naAbraham. All those people are dead and buried. Instead yekunamata kuna Mwari vari kudenga. To be honest, mapostori at times are really illiterate both in circular issues and religious hence vachibvuma kubhabhatidzwa mumvura dzesewage, vachitinhwa nezuva pamwe nemvura kumasowe uye vachippfekedzwa magemenzi nezvibudura zvinovabvisa chiremerera.

 9. Tukai henyu vekusaziva, mune meso kasi hamuoni, mune nzeve kasi hamunzwi, zvakaitwa nemapositori paBudiriro kumaporisa hamuzivi dudziro yazvo. Zvinechirevo panyika nekudenga. Ane nhamo mutongi achatonga nyaya iyoyo mumatare edzimhosva, anopomerwa nemhosva nenyama neropa panyika agobatwazve nemhosva nemweya kumusoro kudenga.

 10. Ndivo ka vekuporofita nezve Life Presidency! Zvakavafanira. Ndakamboyenda ku Church yacho zvikanzi vaya yaya vamunoziva vachatonga kusvikira amheno! Ngachiuye chiporofita muri ikoko! Kwanayi! Get hold of your mental & spiritual senses there! If only this could be repeated nationwide!

 11. kutaura chokwadi ndakafara kti mapurisa akarohwa. These people are rude.they thnk every civilian is a criminal.hapanawo madzibaba vangandiroverawo mapurisa e TRAFFIC here

 12. Pasi pano hapana aka approver kuti uku kuchurch ndokurikunamatwa chaizvo .point of correction to Samaita.kupfeka zvibudura or ma suits hazvina basa asi chinotariswa mwoyo wemunhu vamwe zvavanofamba vakanamirira mufananidzo yevatungamiriri nekuiisa padoors edzimba zvinoreva kuti ndiani wavarikunamata handisikutuka zvangu asi pama commandments paneunoti usanamate zvifananidzo .saka kunamirira mipicture zvoreva kuti munhu iyeye ndiye mumiririri wenyu kwete jesu unotonzwa vamwe vachiti mwari wa nhingi ko iwe wako aripi. Saka zvekuti vajorodhwa payi nekuti vanamata vachiti chii handione zviinebasa coz iwe pamwe wakatojorodhwawo .ungape vanhu information yenhema nekuvenga chipositori asi kuziva zvangu kwandoita johane masowe vanhu vanojorodhwa nekuparidzwa hazvibetsera kuti nhasi wanyikwa mumvura mangwana waita hupombwe kanakutuka .ndosaka munhu achinamata kwaanoda zvichienderana nesituation yehupenyu hwake.

 13. To those belittling father ABRAHAM saying he is just an ordinary human being u are sick.read e bible very well.abraham is e father of faith and nokudaro akava shamwari yamwari.israel came as a result of abraham.u remembr e story of baba abraham tumai razaro azondinunura ndatsva nemoto?abraham is a holy man sitting at the holy place with God himself.musamhura vazodziwa vamwari nokuziva magwaro manzwaka.leave father abraham in your shallow understanding of e bible

 14. That`s police are under and not paid coz they don`t have five sense now i see. their salary shud be cut. did they make investigations and brought witness to accuse these guys the answer is `NO`. they jus follow this angel of satan and his servants vanofunga kuti kana ku church kwavo kusina vanhu vatizira kumasowe. Who can ban other church even a cousin of Jesus can not.
  I witnessed many scenarios when pple accuse madzibaba church while misrepresenting the massage.

  If ZANU could allow this to happen in future, we will see rebels.

  To youth, thats y u remain poor coz u dont know what to sacrifice and you do not have a job only to burnt the shrine for no pay. voetzek

 15. Farai henyu kuti mawhite ninja akarova mapurisa asi ava makumi maviri noumwe varimunhamo. Vachachiona

 16. please people these are SIGNS OF THE TIMES. Jesus is now COMING TO RULE IN RIGHTIOUSNESS . tendeukai mutende evangeri. Read the Bible. ndoomunowanikwa mashoko aMwari. whoever anoriramba will end up behaving like these Vapostori.

 17. bvumo i challenge you to read your bible carefully about Abraham. He was a man of faith i agree with you but the story of the rich man and lazarous was a parable. Read Hebrews 11 from verse 1 to verse 13. i am sure you will understand that Abraham, though he is assured of his place in heaven, he is still in his resting place here on earth. Verses 38 to 40 of the same chapter will give you the answer as to why God delayed the translation of Abraham.

 18. haaa regai timboenda zvedu kumimhanzi coz police feya feya pazambara hanzi yakakundikana so hanzi revenge yakutorwa wari kuya kuya kk ko riddim nyowani nderipi so

 19. mwari haasi verunyararo chete asi ndimwari wehondo zvekare. iyi nyaya ngaiongorerwe zvakanaka. mwari anozivikanwa achitungumirira vana ve israel muhondo. hongu mapostori anogona kunge akatadza pakurova mapurisa asi ivo mapurisa akaita basa ravo zvakanaka here. ko nyaya dzaGumbura mapurisa vakaenda vachi banner church here kana vakaendesa nyaya kumatare vakadzi vakange vabhinywa vachipupura vega kuti takabhinywa. apa vakadii kuita zvimwe chete. ko uyu Ndanga, aya mapositori ari pasi pe council yake here. zvino zvaasiri ko simba rekuva banner rakanga rabvepi. ko ku Budiriro ndiko here ku Head Quarters kwemasowe here. ko sei mapurisa akaenda akapfeka nguwo dzekurwa. mapurisa haanawo here chawakaita mukukonzeresa mhirizhonga. ko zvino mapositori aya zvaine kodzero yekunamata madiro avo mubumbiro remutemo kodzero dzawo hadzina kutyorwawo here. zvinonzi mumagwaro Moses akatonzi bvisa shangu dzako ne kuti nzvimbo yauri itsvene ko vana Ndanga nemapurisa vakashorerei nzvimbo inonzi nemapositori ava itsvene. handikurudziri mhirizhonga asi kungoti nyaya ngadziongorerwe zvakanaka. ko mapositori zvovoenda kumatare nenyaya dzekurova mapurisa ko idzo dzekubhinya dzacho dzakanga dzakamhangarwa here uye kupi. ko sei pakanga pasina kuuyiwa kuzosunga vapari vemhosva idzodzo asi kuzo banner church. panga paine court order here yeku banner masowe. ko vanenge vasingade kunata masowe varikumanikidzwa here. ko vanaNdanga havasi kuda kubanner masowe ese here nekuti havana ku joiner council yavo. hameno.

  • @blazo you are missing it big time.even if you look at the pictures,you will see mupostori achirova mupurisa ne button stick yacho yemupurisa,vamwe netsvimbo.so common sense will tell you kuti mapostori akarova mapurisa and akatadza.dont say ‘anogona kunge akatadza’secondly,this guy was summoned for talks on three occasions and he refused to co-operate.if he knows he is right,were is he right now?sei pasowe pasina kana nhunzi chaiyo?do you expect a policeman to move around without hand cuffs,pakaita casualt omhanya kumba kunoatora?why cant Ishmael reveal himself from his hiding and sue the police?zim is too small and soon vachamuzvuva mu mwena maari.

 20. So they expect to be voted again in 2018 by the same people they persecuting. In Zimbabwe there is no justice. Why are they being kept in the remand prison? Police is using the Zanu pf style of destroying opponents.
  Kufarira kuti mapostori vasungwa nembavha dzeZimbabwe.

Comments are closed.