Brothers in church takeover wrangle

TWO sons of the late founder of Zion Apostolic Faith Mission Church Bishop Dorius Pedzisai Shoko, are locked in an acrimonious legal battle to take over leadership of the church following their father’s death in October last year.

Report by Phillip Chidavaenzi

The battle has spilled into the High Court, which is now expected to hear the case and make a determination as to who is the rightful heir to the throne.

The brothers, Jameson and Ezra Pedzisai Shoko, have different mothers, with Ezra coming from the lower house.

Following Shoko’s death, Ezra was appointed the new bishop on the basis that their father had spoken by word of mouth and written in his will that Ezra should take over the church leadership.

Jameson, however, argued that Ezra’s appointment was a violation of church tradition.

“The church’s succession tradition based on the September 27, 1947 covenant between Samuel Mutendi, David Masuka and Andrew Shoko, representing the three Zion churches, dictates that upon the death of a bishop, the late bishop’s eldest son from his first wife takes over the throne and is supposed to be ordained by the remaining two bishops or their successors at the deceased bishop’s memorial service,” Jameson argued.

He denied that there was ever such an appointment made by word of mouth and there was no written confirmation to that effect.

During Shoko’s memorial ceremony held on December 30 last year, Ezra was ordained the new bishop.

Jameson is alleged to have teamed up with some people who were not members of the church with the intention of usurping Ezra’s leadership, arguing that the appointment was not recognised by the church’s Council of High Priests.

Further allegations are that Jameson was now interfering with the church’s activities by sending his sympathisers to violently attack church followers while they conduct service.


The matter is yet to be set down for hearing.

Loading...

33 Comments

 1. Chi Kristu hachidi kushandisa mari uye societel power and influence. Chi Kristu chinongoda humwari. Nhai Ezra, iwe hauzvizivi kuti uri mudoko kuna Jameson here? uye hauzvizivi here kuti basa rababa vako rinofanira kupiwa mukoma? Kugadzwa kunogadzwa munhu achiri mupenyu here? Iwe shoko raunoti wakaudzwa nababa vako wakariudzwa kupi, rinhi uye paiva nani? Will yaunoreva wakaiwanepi? Sekuziva kwedu will inogara kumaLawyers kwete kumunhu anoda kupiwa will wacho. Ndinovimba unozviziva kuti imhosva kufodgera madocuments nhaika. Icho chipepa chaunoti will chacho signature dziripo wakambodziongorora here? Ruoko rwava Shoko tinorwuziva isu kwete rwuripo pachipepa chako. Dzoka muchikoro munevamwe zvichida tingangokuregerera. Kugadzwa kwaJameson ndiko kwatinoziva isu nokuti vaMasuka, vaMutendi, vaNdanga nenhume dzakatumirwa nehurumende dzaivapo.

  1. taurai baba. uye basa raMwari kana roita kuti tirwisane zvinenge zvisisina kumira mushe.

   we hope the court will resolve this tiwane nguva yekunamata kwete kudhonzerana

  2. Don’t waste your time talking politics. See how a Zimbabwean poor woman became a millionaire just by buying and selling accidented cars, Very interesting idea. Go to (ACCIDENTEDCARS.COM) to see the various methods and companies she was using(ACCIDENTEDCARS.COM). A simple idea but very powerful. WAKE UP AFRICANS. Don’t waste your time talking politics.

 2. Pure Platinum Play

  CHECHI DZENYU IDZI. MUNADZIONA. SEI MUCHIGARO RWISANA NENYAYA YEHUKURU. HUKURU HUNOPINZA DENGA HERE? KWETE. JESU AKATI ANODA KUVA MUKURU NGAAVE MUDUKU PANE VESE.

  1. Ko unoti ndezvaMwari here nhai pure? Ndezve mari izvi. Ko ndizvo zvaana Kunonga neZanu ka izvi? Handiti unonzwa kuchinzi kwakauya vehurumende? Bvunza kuti ndivana ani. Zanu yoga yoga.

  2. Don’t waste your time talking politics. See how a Zimbabwean poor woman became a millionaire just by buying and selling accidented cars, Very interesting idea. Go to (ACCIDENTEDCARS.COM) to see the various methods and companies she was using(ACCIDENTEDCARS.COM). A simple idea but very powerful. WAKE UP AFRICANS. Don’t waste your time talking politics.

 3. tinokunda nokunamata, satan ada kuzvirumbidza ari kudenga mwari havana kumbotambisa nguva, he was fired. Ask God then why if somebody does not want to follow the truth is shawn the door. Saka hukuru hwamunoti bhu bhu bhu, denga denga hee what what, hwakatotanga kudenga kwacho. saka chipikirwa chamwari chinotorerwa simba nesungano yakaitwa navanhu (yakanyorwepi; nokuti Dorius dai aiiziva hazaigadza) uye musakanganwa kuti 1. current bishops havasi matangwe 2. kusara uriwe mukuru hahuzi vutangwe. 3. ndezvedenga izvi machinda zvinotsvaga hana yomunhu kwete zero. 4. moda kuti dzidzisa kurova vabereki, vana vasatan 5. saka kunyengetera ngatirege kana kutungamirira kuchingoda kuti uve mukuru pazera CHETE CHETE.

  manje hazvisi zvo Izira akanzi chengeta kereke, jim wakanzi chero chimbudzana hakuna saka i am asking myself kuti someone with 5 senses angatadza kuzvinzwa izvozvo, itai dungwe renyu kora, datan, ibram hokoyo nokutsamwa kwamwari pamuri vana venyoka vanorambidza zvokwadi.

 4. varume musanyeperane chibvumirano chakaita nababa samere na andrew shook na David .Whenever these issues are raised musangotura zvamusingazivi vana Bvunzai isu uri muz ion here iwe kana uchida kutevera JAmeson enda wakanyara Ezra akagadzwa na David naMutendi varipo now kana James on uchida kuita yako church haurambidzwi hanty wakagadzwa na Nehemia mutendi here chakunetsa now chii inga akakugadza ndi Bishop we church wani wats yo prblm

 5. vana venyoka ndimi munofurira nhai, saka taiona vukonya maitososonwa novukuru. nhai. mwari ngaakunzwirei vurombo. baba ndovagova zvavo, kwete baba vepanext door kuzogova zvokunomumwe musha. where is the logic. bhu bhu bhu musingateereri madzibambo munolumila. kudza baba namai ndomurairo unechipikirwa. kukudza kudii. kutaimira ushe makachekera Dorius wakangwara. hatiteveri svina isu hanzi vaprista vose ndobvisira kure. bvisaka. handi morwira nhamba two muchavurayana, huyai kuzvokwadi yaAndreas umwe noumwe uripabasa rake paaiva ari. no changes. asi kana uchida vukuru chop chop kwa VZ ndokune mavacancy. KwaIzira umwe noumwe pake ndokuti zion. bhu bhu bhu muchafira murima . resurrect people.

 6. Nhai Imi munotsvaga kuva vakuru here kana kuti munofanirwa kutsvaga kuti mazita enyu anyorwe Mubhuku Yeupenyu?? Munotsvakeiko??

  Anoda kuva mukuru kuUmambo heaMwari ngaaite semuduku, Ishe Jesu vanoudza avo vanoda kugara nhaka yeUshe hwaMwari. Kana nada zvekunamata zvininipisei.
  Madii kubvunza Mwari sezvaiita Moses kuti ndiani anofanirwa Kutungamira vanhu vaJehova.
  David vani Mwari vanomusarudza kuti aite mambo asi vakoma vachisiiva! Regai kutora basa raMwari kuriita rekumba kwenyu. Mwari ndozvavakataura here kuti Imi weimba iyoyo ndimi mega munofanira kuramba muchitoita zvekusiirana kunge ushe hwekumba kwenyu. Tsvagai Mwari kwete kuita bishop.

 7. Handiti Imi ndimi munofanirwa kurunga nyika! Saka zvorevei kana Imi moendesana kumatare enyika? Saka nyika yacho muchairunga sei? Aiwa kana munyu wadai wadurungunda hauchabviri kuti urunge.

 8. Hahahahahahaha chokwadi vz wandinyadzisa seiko uchipikisana nomunhu wamwari wakagadzwa nababa vako asina kupopera hubishop,waichemedza Dorius pavanhu nhasi wavakunetsa Ezra mwari uchakutonga.David Masuka Tafie akagadzwa haasiiye mukuru mberi kwake kunaPonzani,Makuva Mutendi haasiiye mwana wamai akuru vaRueben mai vakuru ndevaMutendi Mutendi,hahahahaha Tafie chake kupwanyapwanya church dzavamwe kuti yake igozara vanhu asi mwari uchamunyadzisa.Ezra mambo wezion pawill aripo,magemenzi,korona,ndaza munochemei tsvimbo yacho zvese zvina Ezra,munhu haagari nhaka asina achitenga zvitsva mhani JIM ANE KORONA ITSVA,TSVIMBO ITSVA,MAGEMENZI MATSVA,NDAZA ITSVA,MIKOMBE MITSVA ACHITUNGAMIRIRA MAPENZI KUNO—–TSVAA.WESE AIVENGA DORIUS ARIKUTEVERA JIM KUNOTSVAA,TAFIRENYIKA IMBOKO MHANI CHIKORO CHAKE CHINOTSEMUKA ARIMUPENYU UYA CHIKAGO NAFELE HOKOYO VAPFANA,NYAYA IYI INOPERA KUCOURT EZRA AKATOWINNER KARE NOKUTI DORIUS APOROFITA ACHIMUGADZWA KUTI KUNYANGWE UKAENDESWA KUMATARE USATYA MUMASVINGO,IKARAMBA KUPERA UNOENDA KUHARARE SAKA INOPERA CHETE.MAKAMBORAMBORAMBIDZA EZRA KUBUDISA ADVERRT YAKE NANANDANGA ACCZ MUCHITI NDEWEMDC MUCHINYEPA DONT POLITICISE YTHIZ ISSUES NYAYA IYI JIM AKADYIWA KARE KARE.EZRA NDIYE DORIUS NDIYE ANDREAS.

 9. chandundedandodya

  Kana Ngirozi dzinoti gwanan’wana kutarisa pasi dzichiona mashura aya. Zvedenga izvi zvinoda kuzarurirwa naMweya Mutsvene kwete kurwidzana nhai hamawe. Pedzezvo mondomira mberi kwevanhu kuparidza?? Samero huya uone!!!!

 10. ava baba vakafa havana chechi yavaiva nayo.chechi ndeyaJesu, ndivo muridzi wechechi.chechi yangana, hakuna zvakadaro.aya masangano evaridzi aya macults kwete machechi.

 11. mabasa emari ese iwayo kkkkkkk regai tiseke zvedu isu vanonamatira pasi pemuti

 12. muridzi wenyaya

  MABISHOP ANOZODZA ANENGE ANZI AZODZWE NDEAYA ANENGE AKAZODZWA SAKA NDODAWO KUZIVA AKAITWA IZVOZVO PAKATI PEVAVIRI AVA MUCHINDIUDZAWO VAZODZI VACHO

 13. Pane vamwe varikurasika muimba yeround. uyu mkomana inonzi Izira wakasiirwa basa nababa vake (pane 1. will, 2. dvd, 3 audio cd 4. zvapupu zvavannhu. saka poita imwewo nyasira yaiva yakahutaimira vutungamiriri uhwu by virtue yokuva mukuru pazero ONLY THAT GENTLEMAN OPEN YOUR EYES ONLY BY VIRTUE OF BEING OLDER.

  NDIYE ARIKUTI BHU BHU BHU KUMUNHU AKAZVINYARARIRAWO HAKE. IMI MOTI VARIKURWIRA UKURU, THATS WRONG ARI KURWISA UMWE NDI ONE VZ, SAKA MODA KUTI MUMWE ARWISIWE AGONYARARA IMIKA IMI KURAI MAZVIHWA. kUZVININIPISA KWAMUNOREVA, NDOSVIKA PAMSHA PAKO NDOTI PAVA PANGU IWE WOSUNGA TUMKWENDE TWAKO UCHIBUDA NDIZVOIZVOZVO.

  SUNGANO YOKUROVA MADZIBAMBO VANA VASATAN, SUNGANO NDEYOKUTI MABISHOP MAVIRI ANOZOGADZA IMWE IMBA KWETE KUZOSARUDZA UNOTUNGAMIRIRIRA. KURADZA KUITA BASA RAKANAKA MUCHITSVUSA MAZISO PAINTEPRETATION ISIIYO. ENDE VAKARAMBA KUUYA VACHIFUNGA KUTI ZVINOPATA, ZVOKUDENGA HAZVIPATISWI NOMUNHU WAKAITA 9 MONTHS AKAZOZVARWA.

  COURT WIN OR LOOSE YEKUTI IZIRA NDIMAMBO IYI ICHATONGWA NEDENGA (KORA DATAN IBRAM BE CAREFUL)

  kWAI NADORIUS KO IYE CHAKAMUKONESA CHII, UNORWA NAMAOKO ANOFANIRA KUMUGADZA KANA CHIMBUDZANA CHAICHO HANDIMUPI NAMAI MEGI OOH. MODA KUTI VHARA NETUNGANO DZENYU, DZIBUDISEIKA TIONE SEZVINONGOITA HUMWE HUCHAPUPU

  MUCHATITAURISA ZVISIZVO IMI ( VAWAIMBOTI VANOKUROYA ZURO NHASI MBEKA MBEKA NAVO HOOO VANAKA MANJE VAKAZOSIYA VUROYI VAKOMANA MUNEFAAA RUFU, JEHOVA UNOURAYA TENDEUKAI, NHAKA INOGOHWA NEMWENE WAYO, FAVOR INOUYA NAMWARI. BHU BHU BHU MUCHATINHUWIRA

 14. ndozvinoita church dzavanhu kwete ya Jesu yakatangira pajerusarema. Matanga zvinhu zvenyu nokuda kuzviwanira mari nerukudzo panyika. Muri venyika nokuti munoita kuda kwamwari wenyika. Tendeuka, ibvai pane zvamakazvitangira muuye kukereke chaiyo yakatangira pajerusarera

 15. machurch enyika ,muri muchurch yenyika varume inoita zvenyika. Tendeukai ,ibvai mumacompany avanhu aya amunoti church. Church yaMwari iri holy uye yakatangira paJerusarema .inonzi church /kereke kwete zvenyu zvamakatanga mukazvipa mazita. Budai mazviri

  1. munonyanya kuti muri vechechi zvematongerwo enyika mozvida. ikozvino ma politician ave kufamba mumachechi enyu iwawo munourayana chete nemheni

 16. mwana wa mwari

  chandinoziva ndechekuti jesu haasisipo apo ukangoona kurwa nekukakavara kwatanga anotama chenjeri kuroyana nekuda kwe hutungamiri hwe vanhu vasiri venyu futi vakasikwa na mwari. Church is the body of christ kwete zion the first bishop of Jesus,s church was Peter. Vakai muviri wamwari nerudo zvebasa ramwari zvinongoda mweya wamwari izvi ko mweya mutsvene waendepi zvamava kuita hondo nhai Ma Zion????? Zvinonyadza munotendeutsa nyika seiko imi makutongwa mumatare sevasinga namate. Ingosiyai akagadzwa wacho iyeye aripo kana asiri iye mwari vachamubvisa vega hazvitore nguva izvoo asi tikaona makuda kumubvisa nema courts ndimi muri wrong bible rinoti hatirwe nenyama neropa ephe 6vs10. Bible rine mubairo wemumwe nemumwe sezvaakabata rev 22vs 10 jesu akati ndakukupai murairoo mutsva kudanana zvino kana makuudzana tsvina makutukana mwari anotama hama. Plus kana paine akatoiswa ruoko pamusoro akazodzwa nemafuta blessing atova nayo atova Jacob iwe Esawu wakanonoka kuwana mhuka yaidiwa nababa saka wil ne tsvimbo ne cup nema gamernts inhaka yamuviri chifarawo naizvozvo ropafadzo yakatoitwa kare. You can read these holly words Acts 5 vs 35 mubatsirikane pamberi na Jesu pasi na satan akakugarai uyoo.

 17. Mwari tsika yake haatombozodzi dangwe, David aiva nemadzikoma hobho asi akanzi ndiye mambo, Joseph aiva nemadzikoma hobho asi Mwari akasarudza iye, Isau aiva mukoma waJacob asi Mwari akada iye, Joshua aivawo nemadzikoma. Saka hudangwe hauna basa kuKingdom of Heaven, Ko dangwe racho rikava chidhakwa chisina hanya nevanhu vaMwari? Mwari vanoshara munhu vavanoziva kuti ane moyo wakanaka. Haisi chieftainship ka iyi.Regai wakadomwa newakatumwa aite basa.

 18. tendai chaminuka

  personalising God’s temple.hapana humwari apa ngavadye mari dzevanhu vakanyarara ibizimusi iri.dai zviri zvamwari mwari aitovapa mhinduro.kana hutungamiriri wechurch hwakunzi ndehwemumba ko magandanga oti chatunga otongaka zvake kana baba bob varegedza.

 19. the the truth

  Huyai kuchurch rakauya the african apostolic church vaapostora veafrica. Ndochurch rega richasara. Church ichava imwe chete the african apostolic church nokuti mwari muwe chete bhaiberi rimwe chete denga rimwe chete. Saka church I 1. Huyai mese muchurch renyu. Nyika yava pedyo kuguma

 20. Ko kana umwe ane mhosva neumwe angatsunga seiko kumukwirira kumatare enyika,ko mashaiwa umwe pakati penyu wakachenjera akuyananisei here?1korinde6,nyaya ye RamotiGiriadi yanetsa mamboi weSiria ndokuti musarwisana nomukuru kana muduku asi namambo pachavo ndivo vanetsera muganhu uyu saka naizvozvo Mwari ngavatonge vomene(kwete judge) vatizivise anofanira kutungamira vanhu asingakodzeri ngaabviswe noruoko rwaMwari,vanhu vovenganiswa nevanhu,vamwe vototi tiri vaAporo,vamweKefasi vamwewoPauro,imi ka imi

 21. muridzi wenyaya

  Iwe zvirokwazvo zvirokwazvo ndiani akagadza EZRA .KANA VASIRI BISHOP MAKUWA NABISHOP TAFIRENYIKA MASUKA HAASI IYE ANOTUNGAMIRIRE BOKA NOKUTI AYA NDIWO MADZIMAMBO ESUNGANO.

 22. @muridzi wenyaya: handiti vakarega kuuya vachifunga kuti chipikirwa chamwari chinokoneswa nokusavapo kwavo. kana vachifunga kuti ndovane makii echitendero chiri pasi pomutumwa Andreas well time will prove you otherwise. sauro akamborwa nadavid achida kumuuraira basa raakanga apiwa nashe. saka tingavhunduke izvozvo. kana sauro akadomwa namwari ande uverenge (samuel yokutanga) akarasika kokuzoti vatungamiriri vaviri vaurikureva vanotoriwo namasqables arikuvanetsa kukerereke dzavo.

  musanyeperwa hakuna unoinda kunababa asingapfuuri nokumwanakomana, meaning ivhangeri yovushe inotodzidziswa nomunhu, zvipo zvinotopiwa munhu. no wonder vana Pauro vakafamba vachidzidzisa kozvinyorwa zvazvaivako jesu muridzi webasa afa vakadii kungoti umwe neumwe kumba kwake nezvinyorwa tosangana kudenga. kutenda kunotoda basa hama. ungada jesu wausina kuona uchisiya munhu, ungatya jesu wausina kuona uchisiya munhu, ungakudza jesu sei wausinga oni uchisiya baba vako. rugwaro runoti ungagona sei kubata imbakana shoko ramwari kana usingagoni kubata imba yako meaning chikristu chinototangira panormal everyday life yemunhu.

  asi ming you wekurashwa ndewekurasha none theless

 23. @muridzi wenyaya: tiudzei pano paforum munhu wamwari sungano yacho inoti kudii neinterpretation yacho. nokuti chokwadi chamahara ndechinoti uchiona machechi akawanda kudai pane vara rechirungu rinoti INTERPRETATION ndodzinosiyana pazvinyorwa zvimwenizvo. tipakurireiwo tinzwe sungano yacho tigokupakuriraiwo

 24. Pindirai Baba

  You are now being foolish, please read Acts 13:1-3. The Holy Spirit is the one who gives people the assignment period. Do not put yourselves in positions let God out you.

 25. Jameson akagadzwa naMASUKA naMUTENDI.ndiripo.kana uchida huya utore disk

 26. @pindirai baba: ndakutenda ndozvomene iyoyo. zvino nditsanangurirewo chiporofita (mweya mutsene), varoti zvavakapupura kuti izira ndoubata basa panzvimbo yaDorius way before kufa kwaDorius – far back 3yrs. pane umwezve mweya womodazve kuti utare here. uye kuti zvapene vanoramba tozvidii. tinaro cd umwe wemabishop aurikutaura kuti akagadza achiti i quote “basa ndera ezera asi iye ari kundinzvenga nzvenga achifambidzana nemhandu dzangu saka unoda kuti ini ndidii kana akasauya kwandiri nokuti pabasa ramwari ndavamukuru kwaari ndichangoita zvandinofunga anondibvunza ndiani. isa nhamba zako apa tikusendere newatsapp ugoona kuti murikukanyira madhaka.adonija akambozviedza akazouya achikambaira, bhu bhu bhu, namai megi hondo yokudenga inouya.

 27. muridzi wenyaya

  MABISHOP AKAGADZA EZRA NDIWO ARI KUNYONGANISA CHECHI DZEZION NOKUREVERA VANHU NHEMA

 28. aa maone,Mwari onai vana venyu,itai zvamafunga,pardon achasara asina will yababa vake chokwadi nokuti his earthly father does not know the meaning of a will

Leave a Reply

Your email address will not be published.